Resort Kasprowy Wierch - Zakopane

REGULAMIN


Regulamin dotyczy Resort Kasprowy Wierch, zwanej w dalszej części Obiektem.
Właścicielem Wilii jest KRZYSZTOF KONOPKA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KRZYSZTOF KONOPKA HOTEL KASPROWY WIERCH z siedzibą w ZAKOPANEM, UL. KRUPÓWKI 50B, 34-500, NIP: 7735263222 REGON: 121352875.
Osoby korzystające z pobytu w obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi.
Osoba dokonująca rezerwacji w obiekcie oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej Rezerwującym.


I. Informacje podstawowe:
• Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
• Goście korzystający z pobytu zobowiązani są także do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz, w wyjątkowych sytuacjach, stosowania się do poleceń pracowników.
• W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu obiektu ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu.


• Dane osobowe:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy że administratorem danych osobowych jest KRZYSZTOF KONOPKA HOTEL KASPROWY WIERCH z siedzibą w ZAKOPANEM, UL. KRUPÓWKI 50B, 34-500, NIP: 7735263222 REGON: 121352875.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, oraz świadczenia usług noclegowych, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.
3. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług noclegowych będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez podmiot Resort Kasprowy Wierch.
5. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie w celach marketingowych dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym.
6. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:***
- firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa transportu lub przesyłki kurierskiej;
- firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla hotelu;
- firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;
- firmom świadczącym obsługę prawną.
7. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
8. W obiekcie zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości. Dane z monitoringu są przechowywane przez 14 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.
9. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie wilii, lub za pomocą skrzynki mailowej krkonopka@gmail.com
• Rezerwacje dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
• Do korzystania z Wilii Kasprowy Wierch uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w recepcji obiektu. Gość nie może przekazywać wynajętego pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
• Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w budynku otwartego ognia, a w pokojach ponadto: żelazek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoi. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
• Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Podstawą rekompensaty pieniężnej za uszkodzenia lub zniszczenia jest cennik dostępny w recepcji.
• W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia pokoju ze stanem faktycznym lub uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić w recepcji bezpośrednio przy zasiedlaniu pokoju. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.
• Goście zobowiązani są w szczególności do korzystania z urządzeń Hotelu w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu;
• Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości do pokoju regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Podmiot ma prawo do odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
• Doba rozpoczyna się o godz. 15:00 i kończy o godz. 12:00.
• Na terenie budynku obowiązuje zakaz palenia.
• Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.
• Użytkownicy pokoi mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Wilii.
• Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokojach w godzinach od 8:00 do 22:00.
• Przebywanie osób niezameldowanych w pokojach po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Rezerwującego na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny doby obiektu z cennika dostępnego w recepcji lub na stronie internetowej Obiektu.
• Akceptowany jest pobyt ze zwierzętami.
• Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie obiektu.
• Podmiot zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie.

II. Opłaty dodatkowe:

III. Zaliczka:
• Do potwierdzenia rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty w formie zaliczki do 3 dni od założenia rezerwacji.
• Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją przez Rezerwującego warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
• W przypadku oferty elastycznej, Rezerwujący zostanie z tytułu zaliczki obciążony przedpłatą stanowiącą 30% całkowitej ceny rezerwacji zwrotnej do 14 dni przed zameldowaniem.
• W przypadku oferty bezzwrotnej, Rezerwujący zostanie obciążony z tytułu zaliczki przedpłatą w wysokości całkowitej wartości rezerwacji w dowolnym momencie.
• Brak wpłaty zaliczki w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.


IV. Rezygnacja:
• W przypadku oferty elastycznej, anulacja lub zmiana w rezerwacji w terminie do 14 dni przed datą przyjazdu skutkuje rozwiązaniem umowy, a obiekt nie obciąży Rezerwującego żadnymi opłatami. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji po terminie lub w przypadku nie pojawienia się Gościa w obiekcie, Rezerwujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 30% wartości całej rezerwacji.
• W przypadku oferty bezzwrotnej Rezerwujący zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w dowolnym momencie.
• W przypadku nie pojawienia się gościa w obiekcie do godziny 20.00 dnia rozpoczynającego rezerwację, podmiot ma prawo do anulowania rezerwacji.


V. Rezerwacje online:
• Dokonanie rezerwacji online możliwe jest poprzez stronę www.resortkasprowywierch.pl
• W celu potwierdzenia rezerwacji, Rezerwujący zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 100% wartości całej rezerwacji lub 30% zaliczki zwrotnej do 14 dni przed przyjazdem.
• Dokonanie płatności odbywa się poprzez płatność kartą kredytową lub przelewem.

VI. Postępowanie reklamacyjne:
• Goście mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Resort Kasprowy Wierch.
• Obiekt przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: recepcja@resortkasprowywierch.pl w terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu Gościa w obiekcie lub, jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji – w terminie do 14 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.
• Obiekt zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie poinformuje Gościa o wyniku rozpatrzenia reklamacji.


VII. Informacje dodatkowe:
• Oferujemy bezpłatny parking zlokalizowany obok budynku. Willa Kasprowy Wierch nie ponosi odpowiedzialności za zaparkowany samochód ani pozostawione w nim mienie.
 


Resort Kasprowy Wierch Zakopane

ul. Krupówki 50 B, 34-500 Zakopane

 tel. +48 18 201 27 38

tel. kom.: + 48 660 473 269

e-mail: recepcja@resortkasprowywierch.pl

Nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy Czarny Dunajec 79 8792 0008 0000 0002 3197 0001

Sprawdź także: Hotel Gold Zakopane & SPA | Restauracja Przy KominQ Zakopane | Odzież skórzana - KONOPKA | Kulig Zakopane

Wróć do góry